PRODUCT

제품 정보

NEW
Image Description

전문 토파메트정25mg

Topiramate 25mg
편두통 예방, 식욕억제 작용, 항경련제
Image Description

전문 프레리카캡슐150mg

Pregabalin 150mg
항경련제
NEW
Image Description

전문 프레리카캡슐25mg

Pregabalin 25mg
항경련제
NEW
Image Description

전문 프레리카캡슐50mg

Pregabalin 50mg
항경련제
Image Description

전문 프레리카캡슐75mg

Pregabalin 75mg
항경련제

메디카코리아는 고객의 건강한 삶을 위해 노력하고 있습니다.

Logo

서울특별시 서초구 명달로 9
방배빌딩 2층

  • 대표이사:  김현식
  • 사업자등록번호: 120-81-65228
  • TEL:  02-585-7799
             070-4018-8000
  • FAX:  02-585-9690